Duomenų privatumo politika

UAB „Kempingas Slėnyje“ duomenų privatumo politika

 • Bendra informacija
  • Ši politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate arba kuriuos surenkame ir tvarkome Jums naudojantis UAB „Kempingas Slėnyje“ internetine svetaine (įrašykite internetinio puslapio adresą).
  • UAB „Kempingas Slėnyje“ gerbia Jūsų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos mes surenkame, taip, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje. Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.
 • Kandidatų asmens duomenys
  • Kandidatų, kurie atsiuntė savo gyvenimo aprašymus tiesiogiai mums elektroniniu paštu arba per darbo skelbimų portalus, asmens duomenis (vardas ir pavardė, telefonas, elektroninio pašto adresas, CV ir motyvacinis laiškas ir kt. kandidato pateikti duomenys) tvarkome, kad galėtume atlikti kandidatų į darbo poziciją atranką. Šiuos kandidatų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu.
  • Atlikdami atrankas į darbo poziciją mes tvarkome tik tuos kandidatų asmens duomenis, kurie yra susiję su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis. Mes nerenkame ir netvarkome kandidatų ypatingų asmens duomenų.
 • Rezervacija
  • Apgyvendinimo rezervacijos administravimo tikslu tvarkysime Jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikėte skiltyje „Rezervacija“. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi sutarties sudarymo ir vykdymo teisiniu pagrindu.
  • Nurodytu tikslu tvarkysime šiuos Jūsų duomenis: atvykimo data, išvykimo data, kambario paslaugų tipas, kambarių skaičius, svečių skaičius, vardas, pavardė, el. paštas, telefonas, faksas, mokėjimo būdas, pastabos, bankinė informacija ir kiti duomenys, kurie gali būti reikalingi rezervacijai.
 • Vaizdo stebėjimas
  • Vaizdo stebėjimas UAB „Kempingas Slėnyje“ vykdomas remiantis mūsų teisėtu interesu užtikrinti įmonės turto saugumą, Bendrovės darbuotojų, klientų ir kitų asmenų gyvybės, sveikatos, turto, kitų teisių ir laisvių apsaugą.
  • Vaizdo stebėjimas yra vykdomas visoje UAB „Kempingas Slėnyje“ teritorijoje. Apie vykdomą vaizdo stebėjimą taip pat informuoja įspėjamieji ženklai pakabinti prie patekimo į stebimą teritoriją vietų.
 • Vaikų vasaros stovyklos
  • UAB „Kempingas Slėnyje“ vaikų apgyvendinimo paslaugos suteikimo bei asmenų ir jų turto saugumo užtikrinimo tikslais ir pagrindu tvarkys šiuos vaikų duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, kontaktiniai duomenys, judėjimo (patekimo) informacija, vaizdo stebėjimo duomenys. Šie duomenys gaunami iš vaikų stovyklos organizatoriaus. Vaizdo stebėjimo duomenys bus tvarkomi taip kaip tai yra numatyta šios privatumo politikos 4 skyriuje.
  • Tėvai/globėjai ir vaikai (privalomai nuo 14 metų amžiaus) su šia informacija supažindinami pasirašytinai atskiru pranešimu dėl asmens duomenų tvarkymo.
 • Duomenų saugojimo terminas
  • Visus Jūsų asmens duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje politikoje nurodytais tikslais.
  • Rezervacijos duomenis saugosime ir tvarkysime 10 metų.

6.3.Pasibaigus atrankos į konkrečią poziciją laikotarpiui, mes ištriname kandidatų atsiųstus CV ir kitus duomenis, nebent esame gavę kandidato sutikimą jo asmens duomenis tvarkyti ilgiau, kad galėtume pasiūlyti darbo poziciją. Tokiu atveju kandidato asmens duomenis saugome 1 metus.

6.4.Vaizdo įrašai saugomi 29 dienas.

 • Duomenų perdavimas
  • Jūsų asmens duomenis galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums administruoti mūsų interneto svetainę ir saugoti jos duomenis. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir pan. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą.
 • Duomenų apsauga
  • Mes duomenų tvarkymui taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.
  • UAB „Kempingas Slėnyje“ imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.
 • Jūsų teisės
  • Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:
   • prašyti, kad UAB „Kempingas Slėnyje“ leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;
   • teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
   • teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);
   • teisę atšaukti sutikimą;
   • teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
   • Jūs galite pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipdamiesi į UAB „Kempingas Slėnyje“ el. paštu info@camptrakai.lt arba paštu Slėnio g. 1, 21102 Trakai, Lietuva.
 • Galiojimas ir pakeitimai
  • Ši privatumo politika galioja nuo 2018 05 24. Jei pakeisime šią privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją savo svetainėje www.camptrakai.lt. Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo interneto svetainėje momento.

Kontaktai

Patiko taip kaip padaryta http://upa.lt/kontaktai/